Privātuma Politika

PRIVĀTUMA POLITIKA


Privātuma politikā, turpmāk - Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA D6 GROUP apstrādā personas datus.


SIA D6 GROUP ir apņēmusies aizsargāt savu Klientu privātumu, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA D6 GROUP saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, līdz ar to Politika ir piemērojama SIA D6 GROUP attiecībās ar Klientiem, tajā skaitā tādās, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās, kā arī attiecībā uz trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Klientiem saņem vai nodod SIA D6 GROUP jebkādus personas datus (tajā skaitā, kontaktpersonu, maksātāju u.c. informāciju).


 1. Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA D6 GROUP pakalpojumus vai iegādāties preces un SIA D6 GROUP uzturētās interneta mājas lapas advaitaadventures.lv apmeklētāji. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.


Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopām veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, iztirzāšana, izmantošana, izpaušana pārsūtot, izplatot vai citādi darot datus pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.


 

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA D6 GROUP, reģ.Nr. 51203071371, tālrunis +371 26767222, https://advaitaadventures.lv/ (turpmāk Advaita Adventures)


 1. Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums un citi piemērojamie tiesību akti privātuma un datu apstrādes jomā.

3.3. Citi normatīvie akti, kas nosaka Pārziņa pienākumus veikt konkrētas darbības ar personas datiem.


 1. Privātuma politika

4.1. Privātuma politika nodrošina, ka Advaita Adventures Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru fiziskas personas datu apstrādi, proti, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Advaita Adventures uzturētā interneta mājas lapā, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4.2. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Advaita Adventures.

4.3. Advaita Adventures apstrādā Personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi starp Advaita Adventures un Klientu, kā arī Advaita Adventures leģitīmās interesēs, piemēram, biznesa plānošanai un analīzei, informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Advaita Adventures.

4.4. Advaita Adventures neizpauž citām personām Personas datus vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanas vai preču pārdošanas laikā iegūtu informāciju, izņemot:

4.4.1. Advaita Adventures sadarbības partneriem, kas sniedz ārpakalpojumus, kas nepieciešami Advaita Adventures. Šādos gadījumos Advaita Adventures rūpīgi pārbauda visus ārpakalpojuma sniedzējus (personas datu apstrādātājus), kas Advaita Adventures vārdā un uzdevumā apstrādā Personas datus, lai Personas datu apstrāde notiktu tikai un vienīgi atbilstoši Advaita Adventures uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām;

4.4.2. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

4.4.3. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

4.4.4. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Advaita Adventures likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Advaita Adventures likumīgās intereses. 1. Apstrādāto Personas datu kategorijas un avots, Personas datu apstrādes nolūks/mērķis un tiesiskais pamats, iespējamie datu saņēmēji

5.1 Pakalpojuma rezervācijas process

Saistībā ar pakalpojumu rezervācijas procesu (neatkarīgi no tā, kādā kanālā ir veikta rezervācija) Advaita Adventures apstrādā Jūsu personas datus, lai:

- sniegtu Jums iespēju rezervēt pakalpojumu;

- nosūtītu Jums apstiprinājumu par rezervāciju;

- pirms pakalpojuma norises nosūtītu Jums e-pasta vēstuli ar norises vietu, datumu un laiku, laika prognozi, ieteikumus apģērba izvēlei un citu informāciju, kas saistīta ar pakalpojuma norisi

- pēc pakalpojuma norises nosūtītu Jums e-pasta vēstuli ar fotogrāfijām no piedzīvojuma


Apstrādāto datu kategorijas:

- adrese;

- pakalpojuma laiks, datums un vieta

- kurpju izmērs (purva piedzīvojumiem)

- e-pasta adrese

- vārds, uzvārds

- pilngadīgā (-o) pavadošās (-o) personas (-u) vārds un uzvārds

- maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš


Datu avots

- interneta tīmekļa vietne advaitaadventures.lv

- Advaita Adventures’ sociālie tīkli Facebook, Instagram un Linkedin

- tiešā komunikācija - telefons vai e-pasts

 

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu Jums sniegt izvēlēto pakalpojumu, ievērojot juridisko pienākumu un leģitīmās intereses, piemēram, lai strīdu gadījumā pierādītu rezervācijas pieprasījumu.


Datu saņēmēji:

- SIA D6 GROUP

- maksājumu pakalpojuma sniedzēji

- IT pakalpojumu sniedzēji


5.2. Preces iegādes process

Saistībā ar preces iegādi mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai:

- sniegtu Jums iespēju iegādāties preci

- nosūtītu Jums preces iegādes apstiprinājumu

- sazinātos par piegādes procesu


Apstrādāto datu kategorijas:

- adrese

- e-pasta adrese

- vārds, uzvārds

- maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš


Datu avots

- interneta tīmekļa vietne advaitaadventures.lv

- Advaita Adventures sociālie tīkli Facebook, Instagram un Linkedin

- tiešā komunikācija - telefons vai e-pasts

 

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai Jūs varētu iegādāties preci, ievērojot juridisko pienākumu un leģitīmās intereses, piemēram, lai strīdu gadījumā pierādītu preces iegādes pieprasījumu.


Datu saņēmēji:

- SIA D6 GROUP

- maksājumu pakalpojuma sniedzēji

- piegādes pakalpojumu sniedzēji

- IT pakalpojumu sniedzēji.5.3 Sociālo tīklu un tiešsaistes atsauksmes

Advaita Adventures var apstrādāt Jūsu personas datus, kas ir iegūti, izmantojot sociālo tīklu platformas (tostarp Facebook, Instagram, LinkedIn) vai tiešsaistes atsauksmes (tostarp Google My Business atsauksmes) saistībā ar Advaita Adventures, lai:

- atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām;

- pārraudzītu mūsu tiešsaistes reputāciju;

- uzlabotu mūsu pakalpojumus.


Datu apstrādes pamatojums:

Advaita Adventures leģitīmās intereses, lai uzņēmums varētu izprast savu viesu vēlmes un patērētāju paradumus.Datu saņēmēji:

- SIA D6 GROUP

- IT pakalpojumu sniedzēji


5.4 Izlozes (tai skaitā sociālajos tīklos)

Jums ir tiesības piedalīties Advaita Adventures rīkotajās izlozēs klātienē vai sociālajos tīklos. Personas dati, kuri tiek apkopoti izlozes vajadzībām tiek dzēsti tiklīdz izloze ir noslēgusies un pasludināts tās uzvarētājs.


Apstrādāto datu kategorijas:

Konkrētā sociālā tīkla profila informācija un/vai anketā sniegtā informācija.


Datu avots:

Tieši no attiecīgā sociālā tīkla profila un/vai anketā sniegtā informācija.


Datu apstrādes pamatojums:

Advaita Adventures rīkotās izlozes izsludināšanas laikā iegūtā piekrišana.


Datu saņēmēji:

- SIA D6 GROUP

- IT pakalpojumu sniedzēji


5.5 Informatīvie un mārketinga e-pasta ziņojumi

Ja Jūs esat tieši piekritis saņemt Advaita Adventures informatīvos materiālus vai mārketinga materiālus, Advaita Adventures var sazināties ar Jums un sniegt Jums informāciju par Advaita Adventures pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem, un šī nolūka dēļ apstrādāt Jūsu personas datus.


Ja Jūs vairs nevēlaties saņemt Advaita Adventures informatīvos un mārketinga materiālus, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi hello@advaitaadventures.lv vai atsakieties no ziņojumu saņemšanas klikšķinot uz atrakstīšanās saites.


Apstrādāto datu kategorijas:

- elektroniskā pasta adrese

- vārds, uzvārds

- tālruņa numurs


Datu avots

Tieši no Jums, izsakot vēlmi abonēt Advaita Adventures informatīvos un mārketinga e-pasta ziņojumus.


Datu apstrādes pamatojums

Abonēšanas laikā iegūta speciāla piekrišana.


Datu saņēmēji:

- SIA D6 GROUP

- IT pakalpojumu sniedzēji

- e-pasta saziņas pakalpojumu sniedzējs


 1. Personas fotogrāfijas un/vai video sociālajos tīklos

Rezervējot Advaita Adventures pakalpojumu, Persona tiek informēta par foto un/vai video uzņemšanu, apstrādi, nosūtīšanu e-pastā visiem konkrētā datuma pakalpojuma dalībniekiem un publicēšanu Advaita Adventures sociālajos tīklos un mājas lapā. Personai nav iebildumu par foto un/vai video publicēšanu Advaita Adventures sociālajos tīklos un mājas lapā pat gadījumos, kad skaidri nolasāma Personas identitāte. Persona nepieprasīs maksu par foto un/vai video publicēšanu, kā arī nevērsīsies pret Advaita Adventures.


 1. Klienta tiesības

7.1. Tiesības uz informāciju, proti, tiesības saņemt informāciju par to, vai Advaita Adventures apstrādā Personas datus un, ja apstrādā, tad saņemt informāciju par saviem Personas datiem, kas tiek apstrādāti un kāpēc tie tiek apstrādāti.

7.2. Tiesības piekļūt saviem datiem, proti, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem un saņemt savus Personas datus, kas glabājas pie Advaita Adventures un kas tiek apstrādāti kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

7.3. Tiesības labot datus, proti, tiesības pieprasīt savu Personas datu izlabošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

7.4. Tiesības dzēst datus, proti, tiesības prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkam, kam tie tika vākti, vai Personas dati apstrādāti nelikumīgi.

7.5. Tiesības ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

7.6. Tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus Personas datus, kuri glabājas pie Advaita Adventures strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un tos pārsūtīt citam Pakalpojumu sniedzējam.

7.7. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, proti, tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas tiek veikta Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās interesēs.

7.8. Tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

7.9. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu kā datu subjekta tiesību īstenošanu, Advaita Adventures pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Advaita Adventures atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc Klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.


 1. Klienta pienākumi

8.1. Datu subjekts ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan slēdzot līgumu (pasūtot pakalpojumu), gan līguma izpildes laikā (pakalpojuma sniegšanas laikā).

8.2. Datu subjektam personas datu izmaiņu gadījumā ir pienākums nekavējoties par to informēt Advaita Adventures, nosūtot rakstisku informāciju uz šo noteikumu 11.punktā minēto elektronisko pasta adresi vai uz Advaita Adventures juridisko adresi.


 1. Datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomiskajā zonā.


 1. Datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai. Glabāšanas periods var būt pamatots ar noslēgto līgumu ar Klientu (pēc attiecību starp Advaita Adventures un Klientu izbeigšanas Personas dati tiek dzēsti, ja to saglabāšana nav nepieciešama cita apstrādes mērķa sasniegšanai, Advaita Adventures leģitīmo interešu nodrošināšanai vai piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).


 1. Kontaktinformācija

Klients var sazināties ar Advaita Adventures jautājumos par personas datu aizsardzību, tajā skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjekta tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu apstrādi.


Advaita Adventures atbildīgās personas jautājumos par personas datu aizsardzību kontaktinformācija +371 26767222, hello@advaitaadventures.lvTĪMEKĻA VIETNES www.advaitaadventures.lv SĪKDATŅU POLITIKA


www.advaitaadventures.lv tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību.


PAR SĪKDATNI


Sīkdatne jeb sīkfails (angļu valodā: cookie — burtiskajā tulkojumā “cepums”), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam, kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.


Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.

 


SĪKDATŅU VEIDI UN TO PIELIETOJUMS

Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs.


Sesijas sīkdatnes

Sesijas sīkdatnes, pazīstamas arī ar nosaukumu “Laicīgās sīkdatnes”, ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu mājaslapu, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā mājaslapā, lai tās būtu izmatojamas arī citās mājaslapas sadaļās, piemēram – nodrošina Jums piekļuvi citām - ierobežotas pieejamības mājaslapas sadaļām pēc tam, kad Jūs esat veiksmīgi autorizējies mājaslapā, līdz brīdim kad veicat darbību ‘’iziet’’ jeb ‘’logout’’. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas mājaslapas vairākas lapas, izvairoties no vajadzības autorizēties mājaslapā, lai apmeklētu katru mājaslapas aizsargāto sadaļu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt mājaslapu, vai arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā mājaslapā.


Pastāvīgas sīkdatnes

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt mājaslapu, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc mājaslapas pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot lietotāja izvēles vai rīcību mājaslapā ik reizi, kad Jūs apmeklējat šo mājaslapu.


Pirmās puses sīkdatnes

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido Advaita advaitaadventures.lv mājas lapa.


Trešās puses sīkdatnes

Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no mājaslapām, kas nepieder Advaita Adventures. Šādu mājaslapu domēna nosaukumi atšķiras no Advaita Adventures mājaslapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājaslapu.

 

Ja Jums ir jautājumi, priekšlikumi vai komentāri par sīkdatņu politiku vai vēlaties ziņot par personas datu izmantošanas pārkāpumiem, lūdzu, sazinieties ar Advaita Adventures, +371 26767222, hello@advaitaadventures.lv.


PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKAS GROZĪJUMI


Advaita Adventures patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Privātuma un Sīkdatņu politiku. Pēc izmaiņām jaunā politika tiek publicēti advaitaadventures.lv tīmekļa vietnē. Privātuma politiku regulē Latvijas Republikas tiesību akti.